=

Fees

Fees

JENIS PERMOHONAN PERKARA KADAR
BAYARAN
PERMOHONAN
MILIK TANAH
a) Memfailkan Permohonan RM30.00
b) Penyediaan Pelan (Hektar) RM10.00
c) Permohonan Hakmilik Sementara RM 5.00
d) Pendaftaran Hakmilik Sementara RM80.00
e) Pengeluaran Hakmilik Sementara RM80.00
f) Pendaftaran Dan Pengeluaran  
Hakmilik Tetap: RM70.00
i) Pejabat Pendaftaran RM40.00
ii) Pejabat Tanah RM 6.00
g) Notis Mengambil Hakmilik Sementara 5F RM 6.00
h) Notis Mengambil Hakmili Tetap 5F RM50.00
i) Upah Ukur: Pertanian: 3 Ekar Kebawah RM10.00
Tambahan Setiap 1 Ekar  
i) Luar Bandar RM200.00 (Lot Kediaman)
ii) Dalam Bandar RM250.00 (Lot Bangunan)
j) Memperenggan RM80.00
PERMOHONAN
SEWA TANAH
a) Memfailkan Permohonan RM30.00
b) Memperenggan RM80.00
c) Penyediaan Pelan Sehektar RM10.00
PERMOHONAN PINDAH
TANAH BATUAN
a) Memfailkan Permohonan RM20.00
b) Memperenggan RM80.00
c) Cabutan Hakmilik  
i) Pejabat Pendaftaran RM30.00
ii) Pejabat Tanah RM20.00
PERMOHONAN PENGGUBAHAN
SYARAT
DAN JENIS KEGUNAAN
a) Memfailkan Permohonan RM80.00
b) Memperenggan RM80.00
c) Deposit Atas Seekar Atau Sebahagian  
i) Pertanian RM10.00 ) Budi Bicara
ii) Bangunan RM500.00 ) Pentadbiran
iii)Perusahaan RM1,000.00)
PERMOHONAN PECAH
SEMPADAN / PECAH BAHAGIAN
a) Bayaran permohonan RM100.00
b) Permohonan Hakmilik Sementara RM 5.00
c) Pendaftaran Hakmilik Sementara RM60.00
d) Pengeluaran Hakmilik Sementara RM20.00
e) Pendaftaran Dan Pengeluaran Hakmilik Tetap  
i) Pejabat Pendaftaran RM30.00
ii) Pejabat Tanah RM10.00
PERMOHONAN
MENYATU TANAH
a) Bayaran Permohonan RM100.00
b) Permohonan Hakmilik Sementara RM 5.00
c) Pendaftaran Hakmilik Sementara RM20.00
d) Pengeluaran Hakmilik Sementara RM 5.00
e) Pendaftaran Dan Pengeluaran Hakmilik Tetap  
i) Pejabat Pendaftaran RM25.00
ii) Pejabat Tanah RM10.00
f) Memperenggan RM80.00
g) Penyediaan Hakmilik Sementara RM 5.00
PERMOHONAN MEMBETUL
KESILAPAN
a) Memfail Permohonan RM20.00
b) Notis RM 6.00
c) Memati Stem Surat Sumpah RM14.00
PERMOHONAN DI BAWAH
SEKSYEN 13A/104 ERM 1938
a) Memfail Permohonan RM20.00
b) Notis RM 6.00
c) Memfail Sijil 13A RM300.00
d) Memfail Sijil 104 RM200.00
PERMOHONAN
PESAKA KECIL
a) Memfail Permohonan RM10.00
b) Bayaran Perintah RM12.00
PERMOHONAN TUNJUK BATU SEMPADAN/MENTARA TANAH a) Memfail Permohonan RM20.00
b) Memperenggan RM80.00
PERMOHONAN
MELEPAS GADAIAN
a) Memfail Permohonan RM20.00
b) Pendaftaran RM60.00
c) Bagi Lot Ke 2 RM40.00
d) Jika ada PA RM20.00
PERMOHONAN
MEMBATAL GADAIAN
a) Memfail Permohonan RM20.00
b) Pendaftaran RM60.00
i) Hakmilik Pertama RM60.00
ii) Tiap-tiap Tambahan Hakmilik RM40.00
PERMOHONAN PERINTAH
JUAL (MENGIKUT NIALAIAN)
a) Memfail Permohonan RM50.00
b) Notis RM 6.00
c) Daftar  
i) Bawah 50,000 RM50.00
ii) 50,000 - 75,000 RM100.00
iii) 75,000 - 100,000 RM200.00
iv) Atas 100,001 RM300.00
PERMOHONAN
MEMBATAL PENJAGA
a) Memfail Permohonan RM20.00
b) Notis RM 6.00
c) Pendaftaran (atas nilaian tanah)  
i) Bawah 10,000 RM50.00
ii) 10,000 - 50,000 RM120.00
iii) 50,000 - 100,000 RM140.00
PERMOHONAN HAK LALU AWAM a) Memfail Permohonan RM20.00
b) Memperenggan RM80.00
c) Notis RM 6.00
d) Deposit RM150.00
PERMOHONAN URUSNIAGA
KERANA SEKATAN KEPENTINGAN
SEK 120 KTN
a) Memfail Permohonan RM20.00
b) Notis RM 6.00
c) Sijil Kelulusan RM60.00
PERMOHONAN HAKMILIK
SAMBUNGAN
a) Memfail Permohonan RM60.00
b) Notis RM 6.00
c) Memati Stem Surat Sumpah RM14.00
d) Pengeluaran Surat Hakmilik Sambungan  
i) Pejabat Pendaftaran RM60.00
ii) Pejabat Tanah RM30.00
e) Penyediaan Pelan Hakmilik  
i) Geran Dan Pajakan Negeri RM20.00
ii) Geran Mukim Dan Pajakan Mukim RM20.00
PERMOHONAN MENGGANTI
HAK SEMENTARA HILANG
a) Memfail Permohonan RM20.00
b) Pendaftaran Permohonan RM100.00
c) Notis RM 6.00
d) Memati Stem Surat Sumpah RM14.00
e) Pengeluaran Hakmilik Sementara Yang Bersambung RM120.00
PERMOHONAN UNTUK MEMASUK
KAVEAT PERSENDIRIAN
a) Memfail Permohonan RM20.00
b) Pendaftaran Permohonan RM100.00
c) Notis RM 6.00
d) Memati Stem Surat Sumpah RM14.00
PERMOHONAN UNTUK MEMBATAL
KAVEAT PERSENDIRIAN
a) Memfail Permohonan RM20.00
b) Pendaftaran Pembatalan RM60.00
c) Notis RM 6.00

Print Email

 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • ptjkb
 • ptjb
 • ptjm
 • ptjpp
 • ptjtm
 • ptjj
 • ptjgm
 • ptjt
 • ptjt